donderdag 28 september 2023

Kijk terug: raadsvergadering gemeente Meerssen - 25 mei 2023Kijk nu live naar de raadsvergadering van de gemeente Meerssen. De vergadering begint om 18:00 uur i.p.v. 19:00 uur. Op de agenda staat het voorstel van BRUG-M om een onderzoek te laten doen naar de zelfstandigheid van de gemeente. 

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling concept-agenda
3. Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 13-04-2023
4. Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 08-05-2023)
5. Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) en Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
6. Raadsvoorstel Vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 2023
7. Initiatiefvoorstel BRUG-M
8. Raadsvoorstel Begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2024
9. Raadsvoorstel Aanpak strategische toekomstvisie en Omgevingsvisie
10. Raadsvoorstel betreffende de 1e begrotingswijziging 2023, de kadernota 2024, de ontwerp begroting 2024 en de ontwerp meerjarenraming 2025-2027 van de GR BsGW
11. Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Meerssen 2023
12. Raadsvoorstel Toekomstbestendige Begraafplaatsen
13. Raadsvoorstel Herziening verordening onderwijshuisvesting
14. Raadsvoorstel inzake inhuur externe deskundigheid aangaande het accommodatiebeleid
15. Raadsvoorstel RUD Zuid-Limburg Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
16. Raadsvoorstel Nota Bodembeheer 2023 en Bodemkwaliteitskaart 2023
17. Raadsvoorstel inzake incidentele en structurele middelen budget inhuur derden 2023 e.v.
18. Moties vreemd aan de orde van de dag
19. Besloten vergadering